Dish

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size: ø25 x h 4 cm ø10” x h 1 1/2” inch

50.00

Size: ø25 x h 4 cm ø10” x h 1 1/2” inch

50.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

50.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

50.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

Size: ø25 x h 4 cm ø10” x h 1 1/2” inch

50.00

Size: ø25 x h 4 cm ø10” x h 1 1/2” inch

50.00

ø8 1/2” x h 2 1/4” inch

50.00

Size : ø29cm Diameter ø11 1/2” inch

55.00